BAZTANEN GIZARTE ARLOAN ARI DIREN ENTITATEEI ETA LANKIDETZA PROIEKTUA DIRUZ LAGUNTZEKO DEIALDIAK ARGITARATU DITU UDALAK

Diru-laguntzak emateko bi deialdi egin ditu Baztango Udalak. Horietako bat Baztanen esku hartu eta gizartera­tzea sustatzen duten irabazi-asmorik gabeko talde, entitate, kolektibo eta elkarteei bideratua da. Diru-laguntza honen helburua prebentzioaren, lagun­tzaren, aisia eta denbora librearen eta gizar­teratzearen arloko lana eginez herritarren ongizatea bultzatuko duten programak susta­tzea da, hau da, espresuki, kolektibo ahulei, behar bereziak dituztenei edo gizarteratzeko zailtasunak dituztenei zuzenduta dauden programak sustatzea.

Bigarren laguntza deial­dia, nazioarteko lankidetzarako proiektuendako da, garapen bidean diren herrialdeetako komunitateen ahalmen sozio-ekonomikoak garatzen laguntzeko eta haien oinarrizko beha­rrizanak asetzen eta tokiko giza baliabideak bultzatzen laguntzeko. Haurrei erabateko laguntza ematea lehene­tsiko da eta horrekin batera hauek izanen dira lehentasunez jarduteko arloak: muturreko pobrezia eta goseta desage­rraztea; oinarrizko hez­kuntza unibertsalerako eskubidea; genero berdintasuna, eta emakumeek parte hartzeko eta erabakitzeko duten eskubidea; haurren hilkortasun tasa murriztea; bertze eritasun batzuen artean, GIBaren, paludismoaren eta malariaren eragina murriztea; ingurumenaren iraunkortasuna eta entitate bat bultzatzea munduko garapena sustatzeko.

Bi deialdien kasuan ekainaren 18 arteko epea izanen da proiek­tuak aurkezteko.