BABESA AMAIUR KOALIZIOARI


Atzo Iruritan Amaiur koalizioarendako babesa eskatu eta zubiak eraikitzera kobidatu zuten hainbat baztandarrek.


Irakurritako testoa duzue ondotik.

Zubiaren sinboloa hautatu du Amaiur koalizioak bere apostu politi­koa ezaugarritzeko.
Zubiak, bai; alde desberdinak elkartzeko, lotzeko, komunikatzeko.
Zubiak eraikitzen ari gara, Eskual Herriko ez­ker­­tiar eta subiranoza­leak biltzeko;
elkartu eta indarrak pila­tzeko.
Gero eta indar gehiago, Eskual Herriaren normalizazio po­­litikoan urratsak ema­­te­­­ko;
Eskual Herriaren nazio aitor­tza eta erabaki­tze eskubi­dea onar­tze­ko.
Zubiak behar ditu­gu, gure proiektu so­zia­la­ eraikitzeko, langi­leen eta he­rri sektoreen
in­tere­sak nagusiarazteko,eredu pu­bli­koa indar­tze­ko, pareki­deta­su­na sustatze­ko,
lu­rra zain­tze­ko, gure hiz­kun­tza­ eta kultura gora­tze­ko.

Hautestontziak indar, gogo eta borondate eralda­tzaileaz bete eta gainezka eginarazi behar ditugu. Eta hau­teston­tzie­ta­ko boto paperak he­rri, au­zo eta eskualdeetan
he­rrita­rren mugimendu geldiezin eta neurriga­bean­ bihurtu.

Mugimenduan dagoen he­rria da zubia eraikitzen ari dena.
Erreka gainditu behar dugu, bazterrak elkartu, langi­le eta gai­nerako herrita­rrek
krisi garai honetan gure aho­tsa entzunarazi. Baztango herritar guziek
hortan parte hartzea nahiko genuke, gu­re eskualdeko he­rrieta­ko­ hautestontziek
boto ez­­kertiar eta aber­tzaleez gainezka egin dezaten, eta batez ere eguneroko dinamika indartu dezaten.

Amaiur Ma­drilen ego­nen da, Eskual Herria­ ordezkatuz, Eskual Herri­ko langile
eta he­rritarren interesak defendatuz; indartu eta babes­tu dezagun Amaiur,
in­dar­tu eta babestu dezagun herri eta auzoetako eguneroko lana boto-paperekin,
konpromisoekin, antolaketarekin, elkar-lanarekin.

Zato, konbidatzen zaitugu zubiak erai­kitzera eta Amaiur babestera!